Ochrana osobních údajů

Jsme si vědomi toho, jak důležitá je ochrana soukromí – nejen vaše, ovšem i dalších uživatelů, včetně dat lidí, kteří v Levitiu/Virtuální Klubovně nemají svůj účet.

Osobní údaje chráníme tak, aby nedocházelo k jejich neoprávněnému či nahodilému přístupu. Stejně tak je chráníme proti změně, ztrátě či jinému zneužití. Veškeré osoby, které přijdou do styku s osobními údaji vážeme smluvní mlčenlivostí, a to nejen mlčenlivostí o údajích samotných ovšem i o způsobu jejich ochrany. Tento smluvní závazek trvá neomezeně – čili i po skončení zaměstnání či jiného smluvního vztahu.

Máte-li jakýkoliv dotaz ohledně ochrany osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat.

Správce osobních údajů:

Levitio solutions, s.r.o.
IČO: 09488154
Mendelova 1710/1
741 01 Nový Jičín
Česká republika

Email: info@levitio.com
Web: https://www.levitio.cz/ & https://www.levitio.com/ & https://www.scoutmeeting.online/

Informace o ochraně dat: https://www.levitio.cz/ochrana-soukromi.html

Upřesněme si některé pojmy

Budeme-li nadále v tomto dokumentu psát Levitio, máme tím na mysli aplikaci Levitio (dostupnou na adrese https://www.levitio.com/) i aplikaci Virtuální klubovna (dostupnou na adrese: https://www.scoutmeeting.online/). Virtuální klubovna je totiž projektem Levitia a oba projekty jsou technologicky částečně propojené, na oba se proto vztahují stejné podmínky na ochranu osobních dat.

Budeme-li nadále v tomto dokumentu psát oddíl, máme tím na mysli také jeho případné družiny.

Napíšeme-li celého střediska, máme tím na mysli středisko, jeho oddíly, včetně případných družin.

Zpracováváme osobní údaje

Lukáš Haraga je tzv. správcem osobních údajů. To znamená, že:

Čí údaje zpracováváme?

Zpracováváme zejména údaje o členech celého střediska a činovnících, kteří ve středisku či oddílech pracují. Dále pak zpracováváme údaje o rodičích členů.

Jaké údaje zpracováváme?

Našim cílem je zpracovávat zejména ty údaje, které umožní činovníkům oddílů a družin efektivněji spravovat oddíl a všem členům oddílů spolu vzájemně efektivn komunikovat. Jsou to ty údaje, které činovníci celého střediska v Levitiu zadají, případně ty, které o sobě zadáte sami. Jste-li rodič, budeme zpracovávat také údaje, které zadáte o svých dětech – členech oddílů či střediska.

Jsou to zejména tyto údaje:

Jak to máme s rodným číslem?

Rodné číslo je údaj, jenž pro účely Levitia nepotřebujeme, a proto jej nezpracováváme.

Služby Google

Levitio využívá tyto služby Google:

Přihlášení pomocí Google účtu

Během přihlášení pomocí Google účtu Levitio získá a uloží si základní informace o uživateli: jméno, přijmení a email

Google Kalendář

Levitio synchronizuje akce vytvořené v appce do Google Kalendáře - jedná se o jednostrannou synchronizaci. Levitio nenačítá existující události ve vašem Google Kalendáři s vyjímkou těch, které tam Levitio v minulosti samo vytvořilo. Levitio si během propojení s Google účtem načte do své databáze seznam vašich kalendářů. Tento seznam pak zobrazí v nastavení.

Levitio si během propojení s Google účtem uloží do své databáze authorizační token, který následně využívá k automatické synchronizaci dat. Tento token není zprostředkovaný klientské části aplikace a zůstává bezpečně uložený na serveru.

Odkud údaje získáváme?

Služby Google

V případě, že propojíte Levitio se službami Google, začne appka získávat data z vašeho Google účtu. Během propojení s Google účtem musíte odsouhlasit, zda Levitiu povolujete daný typ služeb (např. Kalendář, přihlášení přes Google, atd.). Správu dat získané z Google účtu zajišťuje Levitio solutions, s.r.o.

Zodpovědnost za zadání a zveřejnění osobních údajů třetích osob

Jste-li činovník střediska či oddílu, pak zodpovědnost za to, že osobní údaje mohou v Levitiu vidět pouze Ti, kteří k tomu mají zákonné právo, přebíráte vy. Toto se týká zejména nastavení či odebrání práv osobám, jež mají informace vidět či tohoto práva pozbyli (např. ukončili činnost, již nejsou rádci, apod.). Stejně tak zodpovídáte za to, že údaje zapsané v Levitiu jsou v souladu se zákonem, tzn. že máte souhlas dané osoby či zákonného zástupce o zadání údajů do Levitia.

Proč údaje zpracováváme?

Levitio je aplikace, která slouží ke správě činností celého střediska. a komunikace členů oddílu mezi sebou. K tomu, abychom dokázali poskytnout adekvátní a kvalitní služby, musíme mít informace o členech střediska, a to zejména jejich identifikaci (jméno, příjmení), zařazení v rámci střediska, kontakty, také kontakty na rodiče apod.

Osobní údaje také zpracováváme, protože to tak stanovují právní předpisy a pro oprávněný zájem správce. Vaše osobní údaje začínáme zpracovávat okamžikem vaší registrace do Levitia.

Veškeré zpracované údaje slouží k základnímu poslání Levitio, případně ke zlepšování našich služeb.

Služby Google

Levitio využívá tyto služby Google:

Cílem využívání těchto služeb je propojit informace potřebné ke správě oddílu či střediska s Google účtem. Levitio zpracovává pouze ty údaje z vašeho Google účtu, které přímo souvisejí s činností oddílu či střediska a potřebuje je k poskytnutí kvalitních služeb týkajících se vašeho oddílu či střediska.

Přihlášení pomocí Google účtu

Cílem je zjednodušit uživatelům vstup a používání Levitia. Uživatel tak získá možnost přístupu do Levita bez nutnosti registrace vlastního účtu v Levitiu.

Google Kalendář

Google Kalendář využíváme k synchronizaci akcí vytvořených v Levitiu do vašeho Google Kalendáře. Synchronizace je jednosměrná, informace o akcích se přenášejí z Levitia do Google Kalendáře. Levitio nenačítá existující události ve vašem Google Kalendáři s vyjímkou těch, které tam Levitio v minulosti samo vytvořilo.

Jak zpracováváme vaše údaje?

Zpracování všech údajů probíhá převážně automaticky. Manuální zadávání údajů probíhá ve výjimečných případech a je vždy provedeno důvěryhodnou osobou, jež má s námi smluvní vztah.

Kde uchováváme data?

Levitio běží na serverech firmy Amazon, využívá jejich služeb Amazon AWS. Servery sídlí v Německu ve Frankfurtu. Služby Amazonu jsou připraveny pro použití v Evropské unii (GDPR).

Komu mohou být osobní údaje poskytnuty?

Jaká jsou Vaše práva?

Jste-li rodič dítěte, jehož údaje zpracováváme, vztahují se všechna vaše práva také na údaje o dítěti. V případě žádosti o opravu či vymazání dat potřebujeme souhlas obou zákonných zástupců.

Vaše žádosti vyřizujeme neprodleně s ohledem na naše možnosti a zdroje. Nejpozději žádost vyřídíme do jednoho měsíce od doručení žádosti, což je lhůta, kterou můžeme prodloužit o další dva měsíce. V takovém případě vás o prodloužení budeme informovat (včetně důvodů prodloužení lhůty) do jednoho měsíce od podání žádosti.

Jak dlouho osobní údaje zpracováváme?

Osobní údaje zpracováváme po dobu nutnou k realizaci našeho vzájemného vztahu.

Budeme vás informovat o změnách

Změní-li se zásadně podmínky zpracování osobních údajů, budeme vás o tom informovat.